The Ojai Vineyard 2016 Duvarita Vineyard Santa Barbara County Syrah

The California Wine Club

The Ojai Vineyard 2016 Duvarita Vineyard Santa Barbara County Syrah